اخبار
دانشجوی ایرانی پژوهشگر برتر مجله بین المللی آی جی آی آرست شد

دانشجوی ایرانی پژوهشگر برتر مجله بین المللی آی جی آی آرست شد

به نقل از واحد علوم و تحقیقات، 'محمد تقی پور' دانشجوی دکتری مهندسی صنایع گرایش تحقیق در عملیات و مهندسی سیستم این واحد عنوان پژوهشگر برتر مجله بین المللی 'تحقیقات نوآورانه در علوم، مهندسی و فناوری“International Journal of Innovative Research in Science, Engineering and Technology” را به دست آورد و از سوی سردبیر آن ژورنال مورد قدردانی قرار گرفت.این پژوهشگر جوان همچنین به عنوان عضو کمیته علمی در بخش مهندسی مکانیک و صنایع کنفرانس سراسری علوم مهندسی انتخاب شده است.

 

منبع: ایرنا