اخبار
برنامه محقق ایرانی روباتها را آینده نگر می کند

برنامه محقق ایرانی روباتها را آینده نگر می کند

محققان انستیتو هوش مصنوعی «آلن» در «سیاتل» آمریکا به سرپرستی دکتر «روزبه متقی» یک برنامه رایانه ای را توسعه داده اند که به وسیله آن روبات ها می توانند اتفاقات را پیش بینی کنند و کمتر در معرض اشتباه قرار بگیرند.

در واقع پیش بینی آنها به رفتار یک جسم معطوف می شود.

همچنین بکارگیری این فناوری می تواند به ناوبری اتومبیل های خودران در مواجهه با یک صحنه ناآشنا کمک بیشتری کند و در مجموع ایمنی خودران ها را افزایش دهد.

این برنامه رایانه ای توسعه یافته، درباره ویژگی های فیزیکی یک صحنه با استفاده از یادگیری ماشینی و همچنین مدل سازی ۳ بعدی نسبت به رفتار اجسام نتیجه گیری می کند.

به گفته تیم تحقیقاتی، این فناوری توسعه یافته بدون نقص نیست اما در بیشتر موارد یک نتیجه گیری منطقی از پیش بینی رفتار اجسام را در بر دارد.

برای مثال زمانیکه یک منگنه بر روی میز قرار دارد، این برنامه قادر به پیش بینی در مورد لیز خوردن آن از روی میز و سپس افتادن ناگهانی منگنه بر روی زمین را دارد.

این برنامه رایانه ای با دیدن میز عسلی و مبل این پیش بینی را انجام می دهد که در صورت حرکت دادن میز بر روی زمین می توان آن را نزدیک به مبل کرد.

دکتر متقی در این باره می گوید: هدف از توسعه این برنامه رایانه ای، استنباط از هر چیزی با توجه به تصویری است که دیده می شود.
منبع: مهر نیوز دانش و فناوری