تعبیر خواب
تفسیر و تعبیر خواب

تفسیر و تعبیر خواب

خواب دیدن، پدیده ای است طبیعی و حائز اهمیت که هم حیات جسمانی و هم حیات روانی انسان را در بر میگیرد. این پدیده از دیر زمان مورد توجه ابنائ بشر بوده و معبرین و روانشناسان گذشته و حال، همواره کوشیده اند تا از طریق تعبیر و تفسیر رویاهای افراد به حالات روانی و شخصیتی آنها پی ببرند و البته تا حدی در این کار موفق بوده اند.

در واقع ضمیر ناخودآگاه ما از طریق خواب و رویا، با استفاده نماد ها و سمبولها، قصد تاثیر گذاری بر خودآگاهی ما دارد. و بدین وسیله مایل است حقایقی که خود آگاهی بر آنها واقف نبوده یا به هنگام وقوف آنها، توجهی به آنها نکرده است را بر ما آشکار سازد. بدین سبب است که ما با مطالعه تاریخ و فرهنگ گذشته ملت خود و ملل دیگر، همواره به هشدارهای سرنوشت ساز از طریق خواب های افراد مختلف برخورد میکنیم.

خواب دیدن یک پدیده روانی و در عین حال یک موهبت الهی است. زیرا از طریق آن پیام های سرنوشت ساز، از ناخودآگاه ما منتقل میشود و این پیامها علاوه بر اینکه مصالح حیات کنونی ما را دربر میگیرند، در ضمت حیات آینده ما را نیز متاثر میسازند.

اگرچه میتوان رویاها را به سه گروه، یعنی رویایی که منشاء جسمانی دارند-رویاهایی که منشاء روانی دارند- و رویاهایی که منشا مریضی دارند( مه در مواقع مریضی های جسمانی و روانی پدید می آیند.)، تقسیم کرد. اما میتوان گفت که هر رویایی حامل پیامی حائز اهمیت برای ماست و گویی طبیعت اصرار دارد که ما این پیام ها را به هر طریق، چه به طریق خواب طبیعی یا مصنوعی، و چه به طریق مکاشفانه و تمرکزهای عمیق روانی، درک و دریافت نماییم و از آنها متاثر گردیم.

 اما از آنجایی که انسان ها هر یک دارای شخصیت روانی منفرد و عقاید و افکار و نگرش های متفاوت نسبت به یکدیگر میباشند، لذا نمادها و سمبولهاییی مه در رویاهای آنا ظاهر میشوند، معانی متفاوتی را منعکس می سازند.

بدین سبب گاه طبیعا یا ضمیر ناخودآکاه افراد برای انتقال و تفهیم مقاصد خود، از نمادهای اختصاصی بهره میگیرد.

نویسنده: محمد مهدی علیخواه - 1379/6/30 از کتاب تعبیر خواب نوین-خواب خود را تعبیر کنید.

نام
متن
متن امنیتی
captcha
ارسال نظر
برچسب هامطالب دیگر