الفبا
فرار نکن.

فرار نکن.

سعی کن با همه چیز کنار بیایی !

فرار نکن.

زمین به شکل احمقانه ای گـرد است !

 

نام
متن
متن امنیتی
captcha
ارسال نظر
برچسب هامطالب دیگر