الفبا
تنــها تــو رفتــه ای

تنــها تــو رفتــه ای

بــارانــی مــورب

در نيــمروزی آفتــابــی...

هيــچ اتفــاقی نيــافتــاده اســت

تنــها تــو رفتــه ای

امــا مــن

قســم مــی خــورم کــه ايــن بــاران

بــارانــی معــمولی نيســت

حتمــا جــايــی دور

دريــايــی را بــه بــاد داده انــد...

نام
متن
متن امنیتی
captcha
ارسال نظر
برچسب هامطالب دیگر