الفبا
فقط من می دانم

فقط من می دانم

فقط تاریکی می داند

                ماه چقدر روشن است

فقط خاک می داند

                 دست های آب

                             چقدر مهربان!

معنی دقیق نان را

             فقط آدم گرسنه می داند

فقط من می دانم

             تو چقدر زیبایی!

 

نام
متن
متن امنیتی
captcha
ارسال نظر
برچسب هامطالب دیگر