الفبا
تو نجاتم دادی تا اسیرم کنی

تو نجاتم دادی تا اسیرم کنی

داشتم از این شهر میرفتم
صدایم کردی
جا ماندم
          از کشتی ای که رفت و غرق شد
البته...
این فقط می تواند یک قصه باشد
                       در این شهر دود و آهن
دریا کجا بود
               که من بخواهم سوار کشتی شوم و...
                                                    تو صدایم کنی
فقط می خواهم بگویم
تو نجاتم دادی
                   تا اسیرم کنی

 

نام
متن
متن امنیتی
captcha
ارسال نظر
برچسب هامطالب دیگر