الفبا
تو نیستی

تو نیستی

تو نیستی

           اما من برایت چای می ریزم

دیروز هم

           نبودی که برایت بلیط سینما گرفتم

دوست داری بخند

دوست داری گریه کن

و یا دوست داری

                  مثل آینه مبهوت باش

مبهوت من و دنیای کوچکم

دیگر چه فرق می کند

                         باشی یا نباشی

من با تو زندگی می کنم

 

نام
متن
متن امنیتی
captcha
ارسال نظر
برچسب هامطالب دیگر