الفبا
قول بده ...

قول بده ...

قول بده که خواهی آمد

                         اما هرگز نیا!

اگر بیایی

همه چیز خراب میشود

دیگر نمیتوانم

اینگونه با اشتیاق

                  به دریا و جاده خیره شوم

من خو کرده ام

به این انتظار

به این پرسه زدن ها

                          در اسکله و ایستگاه

اگر بیایی

من چشم به راه چه کسی بمانم؟

 

نام
متن
متن امنیتی
captcha
ارسال نظر
برچسب هامطالب دیگر