الفبا
چه اشتباه دل انگیزی...

چه اشتباه دل انگیزی...

نه امپراطورم

و نه ستاره ای در مشت دارم

اما خودم را

با کسی که خیلی خوشبخت است

اشتباه گرفته ام

و به جای او نفس می کشم

راه می روم

غدا می خورم

می خوابم و...

چه اشتباه دل انگیزی...

 

نام
متن
متن امنیتی
captcha
ارسال نظر
برچسب هامطالب دیگر